درجه حفاظتی IP چیست؟

6868

درجه حفاظتی IP در کالاهای الکترونیکی چیست؟

درجه حفاظتی IP چیست؟

رتبه بندی IP که همچنین با نام حفاظت ورود، یا رتبه بندی حفاظتی بین المللی شناخته می‌شود. طبق استاندارد EN60529 تعریف شده است. یک استاندارد بین‌المللی برای تعیین و تصویرسازی سطح حفاظتی از یک دستگاه یا محصول در برابر ورود اجسام خارجی (آب، گرد و غبار و…) است.

این استاندارد اصولاً به تعیین میزان مقاومت یک دستگاه در برابر عوامل مختلف محیطی می‌پردازد. این استاندارد بر مبنای سطح امنیت و مقاومت محفظه های الکتریکی در برابر ورود ناخواسته اجسام خارجی، ابزار دیگر، گرد و غبار و رطوبت تعریف می‌شود.

درجه حفاظتی IP چیست؟

دو رقم در رتبه بندی IP به چه معناست؟

امتیاز شامل حروف IP است که به دنبال آن دو رقم وجود دارد، اگر یک عدد با X جایگزین شود، این نشان می دهد که محفظه برای آن مشخصه امتیاز ندارد.

رقم اول: اجزای جامد

رقم اول میزان محافظت از محفظه در برابر دسترسی به قطعات خطرناک (رسانای الکتریکی ، قطعات متحرک و غیره) از بیرون و ورود اجسام جامد خارجی را نشان می دهد.

رقم دوم: مایعات

درجه حفاظتی IP چیست؟

رقم دوم، سطح محافظت از تجهیزات موجود در محفظه در برابر اشکال مختلف رطوبت (قطرات، اسپری ها، غوطه وری در آب و غیره) را تعریف می کند.

توضیحات بیشتر را در زیر ملاحظه فرمایید.

رقم اول: محفظت در برابر اجزای جامد خارجی

 • 0: بدون هیچگونه محافظت.
 • 1: محافظت شده در برابر اجزای جامد بزرگتر از 50 میلی متر، برای مثال تماس اتفاقی دست.
 • 2: محافظت شده در برابر اجزای جامد بزرگتر از 12 میلی متر، مانند انگشتان.
 • 3: محافظت شده در برابر اجزای جامد بزرگتر از 2.5 میلی متر، مانند ابزار و سیم ‌ها.
 • 4: محافظت شده در برابر اجزای جامد بزرگتر از 1 میلی متر، مانند سیم ها و میخ ها.
 • 5: محافظت شده در برابر هرچیز جامد، با کمی اجازه نفوذ به گرد و غبار.
 • 6: کاملا محافظت شده در برابر ذرات گرد و غبار.

رقم دوم: محافظت در برابر رطوبت

 • 0: بدون هیچگونه محافظتی.
 • 1: محافظت شده در برابر ریزش قطرات آب به صورت عمودی، برای مثال فرآیند چگالش بخار آب.
 • 2: محافظت شده در برابر اسپری مستقیم آب، تا زاویه 15 درجه در راستای عمود.
 • 3: محافظت شده در برابر اسپری مستقیم آب، تا زاویه 60 درجه در راستای عمود.
 • 4: محافظت شده در برابر پاشش یا ترشح آب از هر طرف، به همراه اجازه نفوذ محدود.
 • 5: محافظت شده در برابر جت آب با فشار کم از هر طرف، به همراه اجازه نفوذ محدود.
 • 6: محافظت شده در برابر جت های آب با فشار بالا، برای مثال عرشه کشتی ها، به همراه اجازه نفوذ محدود.

در زیر لیستی آمده تا به شما کمک کند به سادگی درجه حفاظتی IP دستگاه های خود را معنی کنید. برای مثال این عدد را روی بارکد خوان خود می توانید ببینید.

رتبه بندی IP ، محافظت در برابر اجزای جامد (رقم اول)، محافظت در برابر مایعات (رقم دوم)

IP00: عدم محافظت در برابر اجزای جامد، عدم محافظت در برابر مایعات

IP01: عدم محافظت در برابر اجزای جامد، محافظت شده در برابر چگالش

IP02: عدم محافظت در برابر اجزای جامد، محافظت شده در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 15 درجه نسبت به راستای قائم

IP03: عدم محافظت در برابر اجزای جامد، محافظت شده در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 60 درجه نسبت به راستای قائم

IP04: عدم محافظت در برابر اجزای جامد، محافظت شده در برابر اسپری آب از هر جهتی

IP05: عدم محافظت در برابر اجزای جامد، محافظت شده در برابر جت آب با فشار کم از هر طرف

IP06: عدم محافظت در برابر اجزای جامد، محافظت شده در برابر جت های آب با فشار بالا از طرف

IP07: عدم محافظت در برابر اجزای جامد، محافظت شده در برابر غوطه وری در عمق 15 سانتی متر تا 1 متر

IP08: عدم محافظت در برابر اجزای جامد، محافظت شده در برابر حضور در زیر آب به مدت طولانی تا یک فشار معین

IP10: محافظت شده در برابر تماس دست با ابعاد بزرگتر از 50 میلی متر، عدم محافظت در برابر مایعات

IP11: محافظت شده در برابر تماس دست با ابعاد بزرگتر از 50 میلی متر، محافظت شده در برابر چگالش

IP12: محافظت شده در برابر تماس دست با ابعاد بزرگتر از 50 میلی متر، محافظت شده در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 15 درجه نسبت به راستای قائم

IP13: محافظت شده در برابر تماس دست با ابعاد بزرگتر از 50 میلی متر، محافظت شده در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 60 درجه نسبت به راستای قائم

IP14: محافظت شده در برابر تماس دست با ابعاد بزرگتر از 50 میلی متر، محافظت شده در برابر اسپری آب از هر جهتی

IP15: محافظت شده در برابر تماس دست با ابعاد بزرگتر از 50 میلی متر، محافظت شده در برابر جت آب با فشار کم از هر طرف

IP16: محافظت شده در برابر تماس دست با ابعاد بزرگتر از 50 میلی متر، محافظت شده در برابر جت های آب با فشار بالا از طرف

IP17: محافظت شده در برابر تماس دست با ابعاد بزرگتر از 50 میلی متر، محافظت شده در برابر غوطه وری در عمق 15 سانتی متر تا 1 متر

IP18: محافظت شده در برابر تماس دست با ابعاد بزرگتر از 50 میلی متر، محافظت شده در برابر حضور در زیر آب به مدت طولانی تا یک فشار معین

IP20: محافظت شده در برابر تماس انگشتان و اجسام بزرگتر 12 میلی متر، عدم محافظت در برابر مایعات

IP21: محافظت شده در برابر تماس انگشتان و اجسام بزرگتر 12 میلی متر، محافظت شده در برابر چگالش

IP22: محافظت شده در برابر تماس انگشتان و اجسام بزرگتر 12 میلی متر، محافظت شده در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 15 درجه نسبت به راستای قائم

IP23: محافظت شده در برابر تماس انگشتان و اجسام بزرگتر 12 میلی متر، محافظت شده در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 60 درجه نسبت به راستای قائم

IP24: محافظت شده در برابر تماس انگشتان و اجسام بزرگتر 12 میلی متر، محافظت شده در برابر اسپری آب از هر جهتی

IP25: محافظت شده در برابر تماس انگشتان و اجسام بزرگتر 12 میلی متر، محافظت شده در برابر جت آب با فشار کم از هر طرف

IP26: محافظت شده در برابر تماس انگشتان و اجسام بزرگتر 12 میلی متر، محافظت شده در برابر جت های آب با فشار بالا از طرف

IP27: محافظت شده در برابر تماس انگشتان و اجسام بزرگتر 12 میلی متر، محافظت شده در برابر غوطه وری در عمق 15 سانتی متر تا 1 متر

IP28: محافظت شده در برابر تماس انگشتان و اجسام بزرگتر 12 میلی متر، محافظت شده در برابر حضور در زیر آب به مدت طولانی تا یک فشار معین

IP30: محافظت شده در برابر سیم و ابزار بزرگتر از 2.5 میلی متر، عدم محافظت در برابر مایعات

IP31: محافظت شده در برابر سیم و ابزار بزرگتر از 2.5 میلی متر، محافظت شده در برابر چگالش

IP32: محافظت شده در برابر سیم و ابزار بزرگتر از 2.5 میلی متر، محافظت شده در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 15 درجه نسبت به راستای قائم

IP33: محافظت شده در برابر سیم و ابزار بزرگتر از 2.5 میلی متر، محافظت شده در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 60 درجه نسبت به راستای قائم

IP34: محافظت شده در برابر سیم و ابزار بزرگتر از 2.5 میلی متر، محافظت شده در برابر اسپری آب از هر جهتی

IP35: محافظت شده در برابر سیم و ابزار بزرگتر از 2.5 میلی متر، محافظت شده در برابر جت آب با فشار کم از هر طرف

IP36: محافظت شده در برابر سیم و ابزار بزرگتر از 2.5 میلی متر، محافظت شده در برابر جت های آب با فشار بالا از طرف

IP37: محافظت شده در برابر سیم و ابزار بزرگتر از 2.5 میلی متر، محافظت شده در برابر غوطه وری در عمق 15 سانتی متر تا 1 متر

IP38: محافظت شده در برابر سیم و ابزار بزرگتر از 2.5 میلی متر، محافظت شده در برابر حضور در زیر آب به مدت طولانی تا یک فشار معین

IP40: محافظت شده در برابر ابزار و سیم های کوچکتر از 1 میلی متر، عدم محافظت در برابر مایعات

IP41: محافظت شده در برابر ابزار و سیم های کوچکتر از 1 میلی متر، محافظت شده در برابر چگالش

IP42: محافظت شده در برابر ابزار و سیم های کوچکتر از 1 میلی متر، محافظت شده در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 15 درجه نسبت به راستای قائم

IP43: محافظت شده در برابر ابزار و سیم های کوچکتر از 1 میلی متر، محافظت شده در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 60 درجه نسبت به راستای قائم

IP44: محافظت شده در برابر ابزار و سیم های کوچکتر از 1 میلی متر، محافظت شده در برابر اسپری آب از هر جهتی

IP45: محافظت شده در برابر ابزار و سیم های کوچکتر از 1 میلی متر، محافظت شده در برابر جت آب با فشار کم از هر طرف

IP46: محافظت شده در برابر ابزار و سیم های کوچکتر از 1 میلی متر، محافظت شده در برابر جت های آب با فشار بالا از طرف

IP47: محافظت شده در برابر ابزار و سیم های کوچکتر از 1 میلی متر، محافظت شده در برابر غوطه وری در عمق 15 سانتی متر تا 1 متر

IP48: محافظت شده در برابر ابزار و سیم های کوچکتر از 1 میلی متر، محافظت شده در برابر حضور در زیر آب به مدت طولانی تا یک فشار معین

IP50: محافظت شده در برابر عبور محدود گرد و غبار، عدم محافظت در برابر مایعات

IP51: محافظت شده در برابر عبور محدود گرد و غبار، محافظت شده در برابر چگالش

IP52: محافظت شده در برابر عبور محدود گرد و غبار، محافظت شده در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 15 درجه نسبت به راستای قائم

IP53: محافظت شده در برابر عبور محدود گرد و غبار، محافظت شده در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 60 درجه نسبت به راستای قائم

IP54: محافظت شده در برابر عبور محدود گرد و غبار، محافظت شده در برابر اسپری آب از هر جهتی

IP55: محافظت شده در برابر عبور محدود گرد و غبار، محافظت شده در برابر جت آب با فشار کم از هر طرف

IP56: محافظت شده در برابر عبور محدود گرد و غبار، محافظت شده در برابر جت های آب با فشار بالا از طرف

IP57:  محافظت شده در برابر عبور محدود گرد و غبار، محافظت شده در برابر غوطه وری در عمق 15 سانتی متر تا 1 متر

IP58: محافظت شده در برابر عبور محدود گرد و غبار، محافظت شده در برابر حضور در زیر آب به مدت طولانی تا یک فشار معین

IP60: محافظت کامل در برابر عبور گرد و غبار، عدم محافظت در برابر مایعات

IP61: محافظت کامل در برابر عبور گرد و غبار، محافظت شده در برابر چگالش

IP62: محافظت کامل در برابر عبور گرد و غبار، محافظت شده در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 15 درجه نسبت به راستای قائم

IP63: محافظت کامل در برابر عبور گرد و غبار، محافظت شده در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 60 درجه نسبت به راستای قائم

IP64: محافظت کامل در برابر عبور گرد و غبار، محافظت شده در برابر اسپری آب از هر جهتی

IP65: محافظت کامل در برابر عبور گرد و غبار، محافظت شده در برابر جت آب با فشار کم از هر طرف

IP66: محافظت کامل در برابر عبور گرد و غبار، محافظت شده در برابر جت های آب با فشار بالا از طرف

IP67: محافظت کامل در برابر عبور گرد و غبار، محافظت شده در برابر غوطه وری در عمق 15 سانتی متر تا 1 متر

IP68: محافظت کامل در برابر عبور گرد و غبار، محافظت شده در برابر حضور در زیر آب به مدت طولانی تا یک فشار معین

IP69K: محافظت کامل در برابر عبور گرد و غبار، محافظت شده در برابر جت بخار شست و شو

با عضویت در خبرنامه آوند پرینتر آخرین مطالب و ویدئوهای آموزشی را برای شما ارسال میکنیم

0 دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

نظرات خود را برای ما بنویسید ...